Regisztráljon most és adja le első rendelését 20%-os árengedménnyel!

Szabályzat

A jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a FOURCOLOURS.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2900 Komárom, Kelemen L. utca 1) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.fourcolours.hu weboldal (a továbbiakban: Portál) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegyék igénybe a szolgáltatásainkat, ha a Szabályzat minden pontjával egyetértenek és azt kötelező érvényűnek tekintik magukra nézve.

Általános rendelkezések

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén történő minden olyan termék és szolgáltatás értékesítésre, amely a Portálon keresztül történik.

A Portál vásárlói (a továbbiakban: Ügyfél) kizárólag olyan jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, valamint természetes személyek lehetnek, akik a Portálon keresztül gazdasági vagy szakmai tevékenységük körébe eső célból vásárolnak. Így nem lehetnek a Portál ügyfelei olyan természetes személyek és szervezetek, akik fogyasztónak (Polgári Törvénykönyv 685.§ d) pont) minősülnek.

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: FOURCOLOURS.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2900 Komárom, Kelemen L. utca 1

Adószám: 24699862-2-41

Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-177948

E-mail cím: info@fourcolours.hu

Telefonszám: +36 70 590 4186

A megvásárolható termékek és szolgáltatások körét és azok leírását a Portál tartalmazza. A Portálon történő vásárlás online megrendeléssel lehetséges, a jelen Szabályzatban meghatározott módon.

A regisztráció

A Portálon keresztül történő vásárlás előfeltétele a Portálon a „Regisztráció” menüpont alatt történő regisztráció (a regisztrációs nyomtatvány szabályos kitöltése, ezen belül érvényes e-mail cím megadása).

Az Ügyfél a Portálon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen Szabályzat valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (www.fourcolours.hu) tartalmát megismerte és elfogadja.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, kárért, illetve egyéb problémáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból eredő károkért, hogy az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató akár azonnali hatállyal is törölheti az Ügyfél regisztrációját és megfoszthatja az Ügyfelet a Portál használatának jogától, illetve teljesen vagy részlegesen korlátozhatja az Ügyfelet a Portál használatában a jelen Szabályzat és a hatályos jogszabályok megsértése esetén. Ilyennek minősül különösen, ha az Ügyfél

  • a Polgári Törvénykönyv 685.§ d) pont alapján fogyasztónak minősül,
  • a regisztráció során valótlan, pontatlan, már nem érvényes adatokat közöl, vagy más személy adataival visszaél,
  • a Portál felhasználásával bűncselekményt, szabálysértést követ el,
  • a Portál felhasználásával megsérti az Internet világháló használatának általános szabályait,
  • megsérti a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit, illetve jó hírnévhez való jogát
  • úgy használja a Portált, hogy az zavarja annak megfelelő működését,
  • kéretlen kereskedelmi információt helyez el a Portálon vagy küld szét onnan (spam),
  • a Portál használatával kárt okoz a Szolgáltatónak és harmadik személyeknek.

 

Az Ügyfél, akit megfosztottak a Portál használatának jogától, nem regisztrálhat újból a Szolgáltató előzetes engedélye nélkül.

Az Ügyfél bármikor megszüntetheti fiókját. Ehhez jelentkezzen be az oldalra, és a „Felhasználói fiók” menüpont alatt kattintson a „fiók törlése" gombra.

A szerződéskötés folyamata

A Szolgáltató megrendelést csak regisztrált ügyféltől és csak akkor fogad el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt hiánytalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

A megrendeléshez az Ügyfélnek a regisztrációt követően először ki kell választania a Portálon a „megrendeléshez” menüpont alatt a megvásárolni kívánt terméket, és meg kell határozni annak műszaki paramétereit és fel kell töltenie a grafikai fájlt. Ezt követően az Ügyfélnek a megjelenő utasításoknak megfelelően kell eljárni és végül meg kell nyomnia a „rendelés”.

Miután az Ügyfél megnyomta a „rendelés” gombot, átirányításra kerül a „Megrendelések” oldalra, ahol be kell állítania a grafikai fájl küldésének, a fizetésnek, a szállításnak a módját és meg kell adnia azon címe(ke)t, ahova a megrendelt termékeket kiszállítását kéri.

A „megrendelés” gomb megnyomását követően a Szolgáltató e-mail küld arra az e-mail címre, amelyet az Ügyfél a regisztráció során megadott. Az e-mailben a Szolgáltató felhívja az Ügyfelet a megrendelésben szereplő áruk és szolgáltatások megvásárlására, valamint összegzi a leadott Megrendelés tartalmát, úgy, mint

  • a megrendelés tárgyát és annak kódszámát,
  • a megrendelt termékek, szolgáltatások leírását és összesített ellenértékét,
  • a fizetés módját,
  • a szállítási módot, címet és határidőt.

 

Amennyiben az Ügyfél a részére visszaküldött valamennyi grafikai fájlt jóváhagyta, és a megrendelt áruk ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette (banki átutalással vagy a PayU rendszer igénybevételével történő fizetéssel) a megrendelés a Szolgáltató részéről elfogadottnak tekintendő és a szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejön.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezt követően a megrendeléstől már nem állhat el.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a részére leadott megrendeléseket visszautasítsa, amennyiben azok teljesítésére bármilyen okból előreláthatóan nem lesz képes. Erről a Szolgáltató az Ügyfelet még a megrendelés ellenértékének megfizetése előtt tájékoztatja.

Azon megrendelések, melyeknél megtörténik ugyan a grafikai fájlok Ügyfél általi jóváhagyása, azonban az ellenérték kifizetésére nem kerül sor, 30 napig érvényesek, mely időtartam lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.

Azon megrendelések esetén, amikor a megrendelt termékek ellenértéke már megfizetésre került, azonban a grafikai fájl(oka)t még nem hagyta jóvá az Ügyfél, a fizetés megtörténtétől számított 30 napon belül a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a további teendők egyeztetése céljából.

Az Ügyfél ilyen esetben elállhat a megrendelésétől, amennyiben a grafikai fájlokat utóbb nem hagyja jóvá.

Az Ügyfél elállása esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítési folyamatának leállítása ellenében 2500-Ft+ÁFA összegű ügyintézési díjat felszámítani az Ügyfélnek. Az Ügyfél elállása esetén a Megrendelő köteles az elállástól számított 14 munkanapon belül visszafizetni a megrendelése ellenértékének az ügyintézési díjjal csökkentett összegét az Ügyfélnek. Az Ügyfél az általa megfizetett ellenérték után a visszafizetésig terjedő időre a Szolgáltatótól kamatot nem követelhet.

Az Ügyfél a megrendeléseit a hét minden napján, napi 24 órán keresztül leadhatja. A grafikai fájlok jóváhagyásának határideje, illetve a teljesítés határideje minden terméknél külön-külön van megadva a Portálon.

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató a szerződést nem iktatja. A felek közötti szerződéskötés kizárólag magyar nyelven lehetséges.

A Szállítás

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket az Ügyfél megrendelésében meghatározott címre szállítja.

A megrendelt termékek kiszállítása futárcégek közreműködésével történik.

A szállítási határidő minden egyes termék tekintetében külön fel van tüntetve a Portálon.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy a megrendelést határidőben teljesítse. Amennyiben a határidő túllépésére rajta kívülálló okokra vezethető vissza (pl. az internetkapcsolat hibája, a futárcég hibája) az Ügyfélnek a késedelemből eredő káráért nem tartozik felelősséggel.

Ha a Szolgáltató az Ügyféllel megkötött szerződésben foglalt termékeket nem tudja leszállítani, erről köteles az Ügyfelet haladéktalanul tájékozatni, valamint az Ügyfél által megfizetett összeget 14 munkanapon belül visszafizetni. Az Ügyfél az általa megfizetett ellenérték után a visszafizetésig terjedő időre a Szolgáltatótól kamatot nem követelhet.

Árak és a fizetési mód

A Portálon a termékek ára magyar forintban bruttó (Áfá-val növelt) és nettó összegben is fel van tüntetve. A termékek ára – amennyiben az adott termék mellett másként nincs feltüntetve - magában foglalja a csomagolás (karton) és szállítás költségeit, valamint a környezetvédelmi termékdíjat.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Portál felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket vagy szolgáltatást hibás áron eladni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat a vásárlási szándékától.

A termék ára megfizetésének módja:
  • az integrált PayU fizetési rendszer segítségével
  • banki átutalás igénybevételével

A PayU fizetési rendszer használatakor az Ügyfél elfogadja, hogy a FourColours.hu Kft. (2900 Komárom, Kelemen L. utca 1) által a www.fourcolours.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, amely az integrált PayU fizetési rendszereken továbbított adatok késedelmes elküldésének következménye.

Az Ügyfél a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a számlákat, beleértve a korrekciós számlákat, elektronikus úton kapja meg. Az Ügyfélnek lehetősége van arra is, hogy a „fiókba” történő bejelentkezésnél a „számlák” oldalon az e-számlát letöltse.

Az anyagok nyomtatása

Az Ügyfél által a Szolgáltató részére megküldött grafikai fájl tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha az Ügyfél által megküldött grafikai fájl tartalma jogszabályba ütközik, a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni a megrendelés teljesítését.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a részére megküldött anyagban lévő elírásért, helyesírási vagy grafikai hibáért. Az ilyen típusú hibák nem minősülnek nyomdahibának.

Az Ügyfélnek a Szolgáltató részére megküldött anyagokat a Portálon közétett leírás alapján kell előkészítenie.

A Szolgáltató annak érdekében, hogy korlátozza a grafikai fájlokkal végzett munka során az esetleges hibák keletkezését, a Portálon díjmentesen biztosítja, azoknak az eszközöknek és applikációknak a használatát, amelyek segítségével ellenőrizni lehet a nyomtatáshoz előkészített fájlok helyességét. Amennyiben az Ügyfél által megküldött adatok nem egyeznek a Portálon elhelyezett leírással, az Ügyfél haladéktalanul tájékoztatva lesz erről, ami egyet jelent a grafikai fájlok el nem fogadásával.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél a hibásan előkészített grafikai fájlokat jóváhagyja (amelyek például nem megfelelő rétegalkalmazást, fehér színnel való nyomást tartalmaznak stb).

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelés késedelmes teljesítéséért abban az esetben sem, ha amiatt következett be, hogy az Ügyfél helytelen adatokat küldött neki.

Reklamáció

Az Ügyfél a reklamációját a Portál „Megrendelés” oldalán az adott megrendelés részletezésénél található reklamációs nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be. Reklamáció benyújtható a Portál valamennyi aloldalán megtalálható „reklamáció” linkre történő kattintással is, amely a fourcolours.hu oldal lábjegyzetében található.

A reklamációnak tartalmaznia kell a részletes kifogás leírását, valamint a reklamáció során érvényesíteni kívánt esetleges kárigényt.

A reklamáció benyújtásának határideje a megrendelt termék Ügyfél által történt átvételétől számított 14 munkanap.

A Szolgáltató köteles a reklamációt annak bejelentésétől számított 4 munkanapon belül elbírálni. Kivételt képez ez alól a munkaszüneti napokon bejelentett reklamáció. Ez esetben a reklamációt a munkaszüneti napot követő munkanaptól számított 4 munkanapon belül kell elbírálni. A reklamáció során – amennyiben ez annak elbírálásához szükséges - a Szolgáltató az Ügyfelet az általa megrendelt termékek egészben vagy részben történő visszaküldésére hívhatja fel.

A reklamációkat a Szolgáltató munkanapokon 16 óráig fogadja. Azon reklamációkat, amelyek az adott munkanapon ezen időpont után érkeznek, úgy kell tekinteni mintha a következő munkanapon érkeztek volna.

Mivel a legtöbb monitoron megjelenő, és a nyomdai technológiával megjelentett szín (ahol a CMYK négyszínnyomás kerül alkalmazásra) között különbségek jelentkeznek, a nyomat színterének, és a monitoron megjelenő színeknek az összehasonlítása indokolt. Erre tekintettel a nyomat színei, és a monitoron megjelenő színek közötti esetleges eltérések nem képezhetik alapját reklamáció benyújtásának.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél által megküldött projektekben megjelenített színeket minél hűebben visszaadja. Tekintettel azonban arra, hogy a nyomtatási eljárásban több nyomtatógép vesz részt, amelyek az egyes színeket különbözőképpen adhatják vissza, így ugyanazon termék különböző gépeken történő nyomtatásánál lehetnek csekély színkülönbségek. Ilyen helyzet akkor is előállhat, amikor egy terméket újranyomnak. Ezek a különbségek nem képezhetnek alapot a Szolgáltató által leszállított termékekkel kapcsolatos reklamációra.

Nem megfelelőnek kell tekinteni azt a törést, amely papírgyűrődést, ráncosodást stb. okoz, megnehezítve ezzel a szöveg vagy illusztráció elolvasását. 150 gramm felett tapasztalható az a jelenség, hogy a papír néha elreped a törésvonal mentén, ami különösen jól látható a nyomdafestékkel vastagon kezelt területeken. Ezen jelenség keletkezésének megakadályozására, a Szolgáltató még a falcolás előtt biegelést alkalmaz. A biegelés alkalmazása sem tudja azonban minden esetben kivédeni a repedés keletkezését. Ilyen esetben az anyag teherbírásának véges volta a repedés oka, ezért ez nem róható fel a Szolgáltatónak.

Akkor állapítható meg, hogy a felkent ofszet, diszperziós, vagy UV lakk rétegezése nem kielégítő, amikor a lakkozásra szánt területen, nem lakkozott, vagy hámló stb. területek vannak.

Figyelembe véve a gyártó gépek, és a nyomtatási eljárás jellemzőit, megengedhetőek a következő eltérések:

  • a papírív külön használatú lapokra történő vágásnál: 2mm a tűréshatár
  • falcolásnál és biégelésnél (a törésvonal, és a nominális elhelyezése közötti eltérés): 1 mm a tűréshatár
  • perforációnál (a perforáció tényleges helye, és a nominális elhelyezése közötti eltérés): 1mm –ig.
  • egymásra nyomtatott színek színmegfelelése: 0,2 mm a tűréshatár
  • az Ügyfél által megrendelt, és leszállított termék mennyisége közötti különbség: nem lehet több mint a megrendelt mennyiség +/- 5%
  • az UV formalakk grafikára illesztésénél a tűréshatár 1 mm

 

A megrendelés teljesítését megfelelőnek kell tekinteni, amennyiben a standardok, illetve a nyomtatási eljárás normáitól való eltérés nem nagyobb, mint a megrendelt termék mennyiségének 1%-a. Az Ügyfél tudomásul veszi a fentieket, továbbá azt, hogy amennyiben a fentiek okán reklamációt nyújt be, azt a Szolgáltató el fogja utasítani.

A Szolgáltató a reklamáció megalapozottságát, a Minőség Ellenőrző Osztály által archivált minták alapján értékeli. Amennyiben a reklamáció megalapozottsága nem egyértelmű, a Szolgáltató igényt tarthat valamennyi, vagy meghatározott számú termékpéldány visszaküldésére. Amennyiben a reklamációt a Szolgáltató utóbb alaposnak ítéli, a visszaküldés költségét a Szolgáltató megtéríti az Ügyfélnek.

A futárszállítás minőségével összefüggő reklamáció elbírálása, a küldemény átvételénél a szolgálat futárjával közösen felvett kárfelvételi jegyzőkönyv alapján történik. A kárfelvételi jegyzőkönyv hiányában a Szolgáltató a reklamációt elutasítja.

A megrendeléssel összefüggően bejelentett reklamációs kárigény összege, nem lehet több, mint a megrendelés értékének 100 %-a.

Az ofszet papírok mintatárában felhasznált, illetve a nagyformátumú nyomtatásánál felhasznált anyagok csak mintapéldányok, és különbözhetnek azoktól, amelyeket a Portálon leadott megrendelések nyomtatásánál alkalmaznak. A különbség abból adódik, hogy különböző gyártók anyagait alkalmazzák, és az eltérés az alkalmazott papír grammsúly értékének a nyomtatásban általában elfogadott tűréshatárán belül van.

A Szolgáltató kizárólag a saját tevékenységéért vállal felelősséget. A Szolgáltató ezért nem felelős a harmadik személyek tevékenységéért, ideértve a pénzintézetek késedelmes utalását vagy az Ügyfél részére a megrendelt termékek kiszállítását végző fuvarozók késedelmét.

A Portál működésével összefüggő hibabejelentés

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Portál zavartalan működését, továbbá vállalja, hogy rövid időn belül megszünteti az Ügyfelek által bejelentett esetleges működési zavarokat.

A Portál működésével összefüggő zavarokat üzenet formájában lehet elküldeni a: info@fourcolours.hu e-mail címre.

Hibabejelentésnél az Ügyfélnek a zavar jellegét, illetve annak megjelenésének idejét is meg kell adnia.

Amennyiben az Ügyfél a Portálon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

Záró rendelkezések

A Portál a Szolgáltató tulajdona és szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Portálon szereplő, valamint a Portálon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi műnek, illetve egyéb szellemi alkotásnak (ideérte többek között, de nem kizárólagosan valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Portál felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról - azok hatályba lépését megelőzően – az Ügyfelet e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor az Ügyfélnek az oldalra történt bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Ezen szabályzat megtalálható a fourcolours.hu weblap alján. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.